Followers

20 Oct 2013

Ibnu Taimiyah

Siapakah Ibnu Taimiyah disisi Imam Muktabar?


Pendapat Ulama-ulama tentang Imam Ibnu Taimiyah r.a.h... 

 Imam Ibnu katsir merupakan salah seorang anak muridnya...beliau merupakan seorang yang alim dan Ahli Tafsir yang hebat...Ketika beliau hampir menemui ajalnya, beliau pernah berpesan kepada pengikutnya supaya menanam jenazahnya di sebelah makam gurunya iaitu Imam Taimiyah...Kitab tafsirnya ( Tafsir Ibnu Kastir) diakui seluruh dunia dan dipakai guna oleh ulama-ulama masa kini.. Malah di pengajian penulis di Universiti Al Azhar, doktor Al Azhar juga mnggunakan pandangan imam Ibnu Taimiyah dan tafsir ibnu katsir dan tidak pernah menghina mereka...Ibn Qayim Aljauziyah  juga anak muridnya yang terkenal dan diguna pakai pandangan diseluruh dunia termasuk di Al Azhar ini...
Dr yusuf AlQardawi pernah menyatakan bahawa beliau amat mengagumi kepada keilmuan ibnu Taimiyah dan menyatakan bahawa pandangan Ibnu Taimiyah merupakan pandangan yang paling dekat dengan pandangannya...
Azzahra, tokoh ilmu yang alim di mesir pernah di war-warkan bahawa beliau amat membenci kepada Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya...tetapi apabila dikaji kitabnya, tidak ada satu pun pendapatnya menyatakan bahawa beliau membencinya..malah beliau menyatakan bahawa beliau amat manyanjungi Imam Ibn Taimiyah...
Al-Allamah As-Syaikh Al-Karamy Al-Hambali dalam Kitabnya Al-Kawakib AD-Darary yang disusun khusus mengenai manaqib (pujian terhadap jasa-jasa) Ibnu Taimiyah, berkata: “Banyak sekali imam-imam Islam yang memberikan pujian kepada (Ibnu Taimiyah) ini. Diantaranya: Al-Hafizh Al-Mizzy, Ibnu Daqiq Al-Ied, Abu Hayyan An-Nahwy, Al-Hafizh Ibnu Sayyid An-Nas, Al-Hafizh Az-Zamlakany, Al-Hafidh Adz-Dzahabi dan para imam ulama lain.
Al-Hafizh Al-Mizzy mengatakan: “Aku belum pernah melihat orang seperti Ibnu Taimiyah ….. dan belum pernah kulihat ada orang yang lebih berilmu terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah shallahu’alaihi wa sallam serta lebih ittiba’ dibandingkan beliau.”
Al-Qadhi Abu Al-Fath bin Daqiq Al-Ied mengatakan: “Setelah aku berkumpul dengannya, kulihat beliau adalah seseorang yang semua ilmu ada di depan matanya, kapan saja beliau menginginkannya, beliau tinggal mengambilnya, terserah beliau. Dan aku pernah berkata kepadanya: “Aku tidak pernah menyangka akan tercipta manasia seperti anda.”
Al-Qadli Ibnu Al-Hariry mengatakan: “Kalau Ibnu Taimiyah bukah Syaikhul Islam, lalu siapa dia ini ?” Syaikh Ahli nahwu, Abu Hayyan An-Nahwi, setelah beliau berkumpul dengan Ibnu Taimiyah berkata: “Belum pernah sepasang mataku melihat orang seperti dia …..” Kemudian melalui bait-bait syairnya, beliau banyak memberikan pujian kepadanya.
Penguasaan Ibnu Taimiyah dalam beberapa ilmu sangat sempurna, yakni dalam tafsir, aqidah, hadits, fiqh, bahasa arab dan berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam lainnya, hingga beliau melampaui kemampuan para ulama zamannya. Al-‘Allamah Kamaluddin bin Az-Zamlakany (wafat th. 727 H) pernah berkata: “Apakah ia ditanya tentang suatu bidang ilmu, maka siapa pun yang mendengar atau melihat (jawabannya) akan menyangka bahwa dia seolah-olah hanya membidangi ilmu itu, orang pun akan yakin bahwa tidak ada seorangpun yang bisa menandinginya”. Para Fuqaha dari berbagai kalangan, jika duduk bersamanya pasti mereka akan mengambil pelajaran bermanfaat bagi kelengkapan madzhab-madzhab mereka yang sebelumnya belum pernah diketahui. Belum pernah terjadi, ia bisa dipatahkan hujahnya. Beliau tidak pernah berkata tentang suatu cabang ilmu, baik ilmu syariat atau ilmu lain, melainkan dari masing-masing ahli ilmu itu pasti terhenyak. Beliau mempunyai goresan tinta indah, ungkapan-ungkapan, susunan, pembagian kata dan penjelasannya sangat bagus dalam penyusunan buku-buku.”

Imam Adz-Dzahabi rahimahullah (wafat th. 748 H) juga berkata: “Dia adalah lambang kecerdasan dan kecepatan memahami, paling hebat pemahamannya terhadap Al-Kitab was-Sunnah serta perbedaan pendapat, dan lautan dalil naqli. Pada zamannya, beliau adalah satu-satunya baik dalam hal ilmu, zuhud, keberanian, kemurahan, amar ma’ruf, nahi mungkar, dan banyaknya buku-buku yang disusun dan amat menguasai hadits dan fiqh.
Pada umurnya yang ke tujuh belas beliau sudah siap mengajar dan berfatwa, amat menonjol dalam bidang tafsir, ilmu ushul dan semua ilmu-ilmu lain, baik pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya, detailnya dan ketelitiannya. Pada sisi lain Adz-Dzahabi mengatakan: “Dia mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai rijal (mata rantai sanad), Al-Jarhu wat Ta’dil, Thabaqah-Thabaqah sanad, pengetahuan ilmu-ilmu hadits antara shahih dan dhaif, hafal matan-matan hadits yang menyendiri padanya ….. Maka tidak seorangpun pada waktu itu yang bisa menyamai atau mendekati tingkatannya ….. Adz-Dzahabi berkata lagi, bahwa: “Setiap hadits yang tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyah, maka itu bukanlah hadist.
Demikian antara lain beberapa pujian ulama terhadap beliau.
FITNAH TERHADAP SYAIKHUL ISLAM IBN TAIMIYAH
 Disebutkan dalam buku karangan Sirajuddin Abbas bahwa satu dari sekian banyak tuduhan yang diarahkan kepada Syeikh Islam Ibn Taimiyah adalah apa yang dituliskan oleh Ibnu Bathuthah dalam karyanya “Rihlah”, Ibnu Bathuthah mengatakan


“Aku masuk Ba’labak siang hari, lalu aku keluar darinya pada pagi hari, karena sangat rinduku terhadap kota Damsyik. Dan aku sampai ke kota Damsyik, Syam, pada hari Kamis, 9 Ramadhan yang berbarakah tahun 726 H. Aku pun singgah disana, di Madrasah al Malikiyah yang dikenal asy Syarabisyiyah.


Di Damsyik, salah seorang ulama fikih terkemuka dari kalangan madzhab Hanbali adalah Taqiyuddin bin Taimiyah, sesepuh Syam, ia berbicara mengenai cabang-cabang ilmu (funun).


Lalu aku mendatanginya (Ibnu Taimiyyah) pada hari Jum’at, saat ia berada di atas mimbar Masjid Jami’ sedang menasehati kaum muslimin dan mengingatkan mereka. Adapun dari sekian perkataannya, ia (Ibnu Taimiyyah) berkata,


‘Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia seperti turunku ini’, lalu ia turun satu tangga dari mimbar. Maka seorang ahli fikih bermadzhab Maliki yang dikenal dengan nama Ibnu az Zahra menentangnya”

Bantahan terhadap kisah di atas
Pada Kitab Syarah Qashiidah Ibnul Qayyim (Juz 1, hal. 497) dikatakan,


Kebohongannya sudah tampak jelas, tidak memerlukan lagi berpanjang ulasan. Dan Allah-lah Yang Maha Penghitung kebohongan pendusta ini. Dia (Ibnu Bathuthah) menyebutkan dia masuk ke Damsyik 9 Ramadhan 726 H, padahal Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ketika itu sudah ditahan di benteng (al Qal’ah) sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama terpercaya, seperti murid beliau sendiri, al Hafizh Muhammad bin Ahmad bin ‘Abdul Hadi dan al Hafizh Abil Faraj ‘Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab dalam kitab Thabaqat Hanabilah.


Ia berkata mengenai biografi Syaikh (Ibnu Taimiyyah) dalam Thabaqat-nya tersebut,

Syaikh telah ditahan di benteng itu dari bulan Sya’ban tahun 726 H sampai Dzulqa’dah tahun 728 H’.

Ibnu ‘Abdul Hadi menambahkan

‘Ia (Ibnu Taimiyyah) memasuki (tahanan) di benteng itu pada 6 Sya’ban’
Maka lihatlah pendusta ini (Ibnu Bathuthah) yang menyebutkan bahwa dia telah menyaksikan Ibnu Taimiyyah sedang memberi nasihat kepada kaum muslimin di atas mimbar mesjid jami’. Padahal Syaikh (Ibnu Taimiyyah) rahimahullah setelah masuk ke benteng (tahanan) tersebut pada tanggal tersebut pula, maka beliau tidak pernah keluar darinya kecuali di atas kereta jenazah (pada hari wafatnya, Dzulqa’dah 728 H)”

Tohmahan terhadap beliau dalam beberapa tulisan penulis tempatan & website.
Tuduhan 1 : Menyatakan di dalam tulisan bahawa Imam Nawawi sangat menentang Ibnu Taimiyah.
Hujahan: Tidak mungkin Imam Nawawi menentang ibnu Taimiyah, dalil penulis:
Imam Nawawi meninggal pada tahun 676 dan  Imam Taimiyah lahir pada tahun 661.(beza 5 tahun)
Dalil akal : Tidak mungkin Imam Nawawi menentang Imam Ibnu Taimiyah kerana ketika Imam nawawi meninggal, usia Imam Taimiyah baru mencecah 5 tahun.. 
Tuduhan 2 : Berlakunya percangahan pendapat Imam Taimiyah dan Imam Sayuthi.
Hujahan: Untuk pengetahuan pembaca. jarak kematian Imam Taimiyah ada 121 tahun, barulah lahirnya Imam Sayuthi pada tahun 849, sedangkan Ibnu Taimiyah meninggal pada tahun 728..
Dalil akal:  Tidak mungkin Imam ibnu Taimiyah bercanggah dan membenci Imam Sayuthi kerana Imam Ibnu Taimiyah meninggal 121 tahun, barulah lahirnya Imam sayuthi...Tidak mungkin Imam Taimiyah yang meninggal awal 121 tahun boleh membenci Imam Sayuthi yang baru lahir selepas meninggalnya Imam Taimiyah...Malah Ibnu Taimiyah tidak sempat hidup bersama Imam Sayuthi..
Tuduhan 3 : Al Hafiz Imam Ibnu Jauzi mengkritik Imam Ibnu Taimiyah r.a.
Hujah Penulis:  Untuk pengetahuan pembaca, Imam Hafiz Ibnu Jauzi meninggal pada tahun 598, sedangkan Imam Taimiyah lahir pada 661.
Dalil Akal : Tidak mungkin Alhafiz Ibnu Jauzi mengkritik Imam Taimiyah kerana Imam Jauzi meninggal selepas 63 tahun barulah lahirnya Imam Ibnu Taimiyah... Mana mungkin Imam Ibnu Jauzi mengenalinya dan mengkritik Imam Ibn taimiyah sedangkan beliau meninggal lebih awal dari kelahiran Imam Taimiyah..
Tuduhan 4: Tuduhan yang menyatakan Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitabya "Addur AlKaminah" dengan menyatakan bahawa para ulama ulama telah menggelarkan kepada Ibn  Taimiyah dengan Tajsim( menyerupai allah dengan makhluk) berdasarkan apa yang beliau tulis, Ibnu Hajar menambah lagi, Ibn Taimiyah di hukum Munafik kerana perkataannya terhadap Saidina Ali. 
Hujah Penulis: Terjemahan sebenar tulisan Ibnu Hajar di dalam kitabnya,
"Orang ramai telah berselisih pendapat mengenainya kepada beberapa golongan. Dikalangan mereka ada yang mengaitnya dengan Tajsim, di kalangan mereka ada yang mengaitnya dengan Nifaq..Ibnu Taimiyah terus dipenjara sehingga kembali kerahmatullah..Kepada Allah kembali segala urusan, dia memerhatikan apa yang khianat dan yang disembunyikan di dalam dada, hari kematian Ibnu Taimiyah menjadi bukti manusia memenuhi jalan menyambut jenazahnya, orang islam datang di serata pelusuk, mereka mengambil keberkatan dengan menghadiri jenazahnya, pada hari tertegaknya bukti, mereka ingin memegang kerandanya sehingga patah."
Di dalam kitab itu, mereka mendakwa Imam  Ibnu Zahabi (anak murid Ibn Taimiyah) menolak dan mengutuk Ibnu Taimiyah..
Sedangkan  Ibnu Hajar dengan membelanya menyebut, Imam Zahabi telah menulis surat kepada Imam Assubky (anak murid Imam Zahabi yg kurang senang dgn Imam Taimiyah), lantas memarahi Assubky diatas perkataan kepada Ibnu Taimiyah, dan Subky membalas surat kembali dengan menyatakan " Maka hamba telah pasti kemampuan ketinggian ilmuan Ibnu Taimiyah, limpahan dan keluasan ilmunya dalam naqal ( Alquran, Assunnah dan akal )  kehebatan, kebijaksanaan dan ijtihadnya, juga beliau mencapai kesemua itu lebih yang disifatkan, hamba ini akan sentiasa mengakui nilaian ibnu Taimiyah pada diri ini lebih besar dan mulia dari segalanya, dan apa yang Allah telah himpun kepadanya, daripada sifat zuhud, waraq dan kuat agamanya, membela dan menegakkan agama dan kebenaran, semata-mata kerana Allah, dia melalui perjalanan Ulama salaf sepenuhnya, sangat asing orang sepertinya pada zaman ini, bahkan di mana-mana zaman pun..
Imam Ibnu Hajar menyebut, Ibnu Taimiyah adalah Imam kepada semua Imam, keberkatan umat yang sangat alim di kalangan ulama, Pewaris para Anbiya, dan menggelarnya sebagai Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah..
Lihatlah bukti-bukti dan kajian jelas penulis, bertapa jauhnya m

No comments:

Post a Comment

Assalamualaikum! No harsh word please ^-^